Adatkezelési és cookie szabályzat


 1. Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el a PANN-TOX Kft. (a továbbiakban: Társaság) a működése során keletkező adatok biztosítása/védelme, a személyes adatigénylések teljesítési rendjének meghatározása felelősségi rend kialakítása, az információ-áramlás naprakészségének biztosítása érdekében a PANN-TOX Kft alábbiakat határozza meg.
   
  Adatkezelő megnevezése: PANN-TOX Kft..
  Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-714493
  Adatkezelő székhelye: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 16.
  Adatkezelő elérhetősége: info@panntox.hu
  Adatkezelő belső adatvédelmi felelőse: Gáborné Kiss Krisztina Erzsébet belső adatvédelmi felelős


  1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

   1. a) a Társaság valamennyi munkavállalójára.
   2. b) az eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett dolgozóra,
   3. c) az adatfeldolgozóra, valamint
   4. d) a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban áll.

   A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

   1. a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,
   2. b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,
   3. c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
   4. d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint
   5. e) a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra

   vagy közérdekből nyilvános adatra.

  1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  3. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat
  4. adatállomány: a cégen belül több nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
  5. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
  6. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
  7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
  8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.
  9. adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  10. adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy vagy társaság számára történő hozzáférhetővé tétele.
  11. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
  12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele, végleges törlése olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
  13. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
  14. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása majd kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása.
  15. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
  16. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
  17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
  18. adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
  19. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
  20. harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
  21. harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT – állam.

 2. A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A társaság a kommunikációját ügyfeleivel magyar nyelven folytatja, végzi. A társaság mindenkori ügyvezető igazgatója, a társaság vezetőivel együttműködésben határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. A Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szervezetek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

 3. Személyes adat akkor kezelhető, ha:

  • a) ahhoz az érintett hozzájárul vagy
  • b) azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli kötelező adatkezelés.

  Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az
  adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
  Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a Társaság, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
  alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell
  a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult
  személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
  Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társaság a felvett
  adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
  céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

  A Társaság az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

  • – 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
  • – 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
  • – 1995.évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről
  • – 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • – 2000.évi C. törvény a számvitelről
  • – 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirő
  • – 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
  • – 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • – 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
  • – 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • – Az európai parlament és az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016. Április 27.)S a tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016. Április 27.)
  • – 2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

 4. A Társaság papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag, megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. Számítógép alapú adattárolás esetében a számítógép teljes titkosítása kerül alkalmazásra a személyes adatok védelmére.
 5. Vásárlói adatok kezelése

  A társaság személyes adatok kezelése a számviteli törvény, mint törvényi kötelezettségeinek a megvalósulását szolgálja.

  A kezelt adatok köre: Név, Cím, Telefonszám, Levelezési cím, E-mail cím,

  Az adatkezelés jogalapja: Törvényi, egyéb nem a törvényben meghatározott bizonyos adatai esetében az érintett személy/ek önkéntes hozzájárulása.

  Az adatkezelés időtartama: Kizárólag az adatkezelést törvény, ill. önkormányzati rendelet rendeli el, a 4. sz. pontban feltüntetett törvények előírásainak figyelembevételével, valamint a hozzájárulás alapon megadott adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonásáig.

  Sütik – cookie – k

  A csotanystop.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, ezek segítsége révén az Ön böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes oldalak látogatása esetén küldjük el a webhelyünket látogatók számítógépére, ezek segítségével tudjuk növelni a felhasználói élményt, vásárlói elégedettséghez statisztikákat készíthetünk, vagy más társ adatkezelőink ezek alapján készít nekünk weboldalunk látogatóiról statisztikát.
  Az így elküldött cookie-k társ adatkezelői szolgáltatói, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, azt, hogy a weboldalunkat meglátogató korábban már járt-e a csotanystop.hu webhelyén.
  Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.
  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • – hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • – hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • – hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • – hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

  Egyéb nem leírt adatkezelések esetében.
  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Cégünknek a weboldalon megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóság tartalmáért, kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett személy e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

  Tájékoztatjuk, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabályi felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a PANN-TOX Kft.-t.


 6. A Társaság rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

  A Társaság tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat veszi igénybe:

  • – GLS futárszolgálat, (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.2351 Alsónémedi,GLS Európa u. 2.), Tel.: (+36 29) 88 66 70, info@gls-hungary.com, futárszolgálat – GLS adatvédelemi elvei
  • – Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
   • – Gmail for business
   • – Google Drive
   • – Google Docs
   • – Google Analytics (adatvédelmi elvei)
   • – Továbbá a Chrome böngésző
  • – Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10 – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek)
  • – Könyvelőcég: Várnai Zsuzsa EV. (székhely: 8360 Keszthely, Petőfi u. 3.; adószám: 66477198-1-40;.
  • – Informatikai vállalkozás: RackForest Kft (székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22; cégjegyzékszám: 01-09-914549;.
  • – Rendszergazda: Nagy György EV. ( székhely: 1039 Budapest, Hatvany L. u. 14. (7. em. 69); Adószám: 67627987-1-41;.

  1. Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Társaság által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
   A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Társaság. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség, a Társaság részére megküldeni. A Társaság a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 1 hónapon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.
   Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a Társaság költségtérítést számíthat fel.

  2. Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Társaság felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Társaság egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Társaság értesíti az érintettet.

  3. Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

  4. Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

   • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
   • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
   • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

   A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
   Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Társaság megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


  5. A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

  6. Az adathordozhatóság egy új jogi elemként EU-ban mindenkit feljogosít arra, hogy a személyes adatait szervezetek között továbbíthassa.
   Ez a jogosultság ingyenes, amely lehetővé teszi az érintetteknek, hogy szolgáltatót válthassanak.
   Azt jelenti, hogy az érintett meg kell, hogy kapja az adatait tagolt, valamely széles körben használt, és géppel olvasható formátumban, mint például a CSV formátum.

 7. A Társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személyeknek. Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens körülményeit az adatvédelmi megbízott az incidens jelentését követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi, és megteszi a szükséges és törvény által előírt intézkedéseket.

 8. Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 8-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 1 hónapon belül a kérést kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt.
  Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.
  Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:

  • – ha kezelése jogellenes
  • – ezt bíróság vagy hatóság elrendelte
  • – az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
  • – az érintett kéri
  • – az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt

  A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.
  Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:

  • – jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére
  • – a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
  • – egyéb törvényi rendelkezések értelmében

  Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, ill. ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
  helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, ill. adat kiadására kötelezheti.
  Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

  • – PANN-TOX Kft..
   • személyesen: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 16.
   • e-mail-ben: info@panntox.hu
  • – Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó utca 27.
  • – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága: (NAIH) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap: http://naih.hu )